1
PERSONVERNERKLÆRING
(til orientering)

 1. Formål og omfang
  Denne personvernerklæring («Erklæringen») beskriver hvilke personopplysninger Anaxo Forvaltning AS («Anaxo») samler inn om og fra deg, og hvordan vi anvender slike opplysninger.
  Anaxo behandler dine personopplysninger og er behandlingsansvarlig i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning gjeldende i Norge, som også omfatter EUs General Data Protection Regulation (EU 2016/679) («GDPR, personvernforordningen»). Regelverket beskytter deg mot misbruk av dine personopplysninger.
  Erklæringen omfatter personopplysninger, og gjelder overfor nåværende, tidligere og fremtidige investorer og andre forbindelser.
  For å sikre at dine personopplysninger håndteres på en sikker og forsvarlig måte har Anaxo etablert interne rutiner og retningslinjer. Retningslinjene er supplert med databehandleravtaler med leverandører og andre samarbeidspartnere.
 2. Personopplysninger fra investorer
  For at Anaxo skal kunne yte sine tjenester er vi pålagt å innhente og behandle visse personopplysninger om deg. Det er frivillig å oppgi personopplysningene, men dersom disse ikke oppgis, kan vi ikke utføre tjenesten. Behandlingsgrunnlaget, formålet med behandlingen, hvilke typer personopplysninger som behandles og hvor de hentes fra fremgår nedenfor.
  Anaxo vil behandle dine personopplysninger for å oppfylle sine lovpålagte forpliktelser. Disse omfatter blant annet:
  • Lov av 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. («Hvitvaskingsloven») og tilhørende forskrift. Som en følge av dette vil Anaxo blant annet behandle opplysninger som navn, fødselsnummer, adresse, reelle rettighetshavere og legitimasjon. Opplysningene vil primært innhentes fra deg, men også andre kilder vil kunne benyttes, som for eksempel offentlig register eller internett.
  • Lov av 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning («Skatteforvaltningsloven») med tilhørende forskrifter, herunder de deler av regelverket som omhandler FATCA/CRS . Som en følge av dette vil Anaxo i blant annet behandle opplysninger som navn, statsborgerskap, skattemessig tilhørighet, reelle rettighetshavere og opplysninger om finansielle forhold. Opplysningene vil primært innhentes fra deg, men også andre offentlige kilder kan benyttes.
  • Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel («Verdipapirhandelloven») med tilhørende forskrifter. Som en følge av dette vil Anaxo i blant annet behandle opplysninger om din investeringshistorikk, erfaring og finansielle situasjon. Opplysningene vil primært innhentes fra deg, men også andre offentlige kilder kan benyttes.
  2
 3. Sikkerhet
  Vi er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til dine personopplysninger. Vi benytter derfor tilgangskontroller og flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av dine personopplysninger. Våre leverandører av IKT-tjenester har avgitt erklæring overfor Anaxo at deres håndtering av data oppfyller krav i IKT-forskrift og personvernregler.
 4. Personopplysninger til tredjeparter og grensekryssende deling
  Vi vil kun utlevere dine personopplysninger til tredjeparter dersom det er nødvendig for oppfyllelse av de investeringstjenester Anaxo tilbyr deg som kunde, eller det følger av lovpålagt plikt.
  Personopplysninger som behandles med hjemmel i Skatteforvaltningsloven vil utleveres til Skatteetaten som følge av at Norge har inngått en avtale om automatisk utveksling av opplysninger om finansielle konti. Avtalene omtales ofte som CRS (Common Reporting Standard) og FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Skatteetaten vil kunne utlevere disse opplysningene videre til utenlandske skattemyndigheter.
  Personopplysninger som behandles med hjemmel i Hvitvaskingsloven kan utleveres til Økokrim, som følge av Anaxos rapporteringsplikt etter Hvitvaskingsloven § 18.
  Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt også utleveres til andre myndigheter.
  Personopplysninger innhentet av Anaxo lagres i Norge.
 5. Retting og sletting av personopplysninger
  Anaxo vil behandle personopplysninger om deg så lenge du er kunde hos oss. Personopplysninger som behandles med hjemmel i Verdipapirhandelloven vil oppbevares i minst 5 år etter at kundeforholdet er avsluttet. Personopplysninger som behandles med hjemmel i Hvitvaskingsloven vil oppbevares i minst 5 år etter at kundeforholdet er avsluttet og slettes senest etter 10 år etter at kundeforholdet er avsluttet.
  Andre personopplysninger vil slettes når lagring ikke lenger er nødvendig, med mindre lengre frister følger av lov eller forskrift.
  Du har rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger i samsvar med reglene i Personopplysningsloven, se særlig §§ 18, 25 og 27. Du har også rett til begrensning av behandlingen og til å protestere mot behandlingen. For visse opplysninger kan du ha rett til å overføre personopplysningene til andre (dataportabilitet). Anaxo forbeholder seg retten til å kreve en rimelig godtgjørelse for å imøtekomme forespørsler om innsyn, retting og sletting utover det som er lovmessig påkrevet. Anaxo forbeholder seg videre retten til å nekte innsyn, retting og sletting dersom vi har lovmessig hjemmel for dette. Slik nekting vil alltid begrunnes.
  Dersom du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger Anaxo har om deg, kan du rette en henvendelse til oss ved å sende en epost til gjorvad@anaxo.no. Her kan du også henvende deg dersom du ønsker at opplysningene om deg skal rettes eller slettes. Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener vi behandler dine personopplysninger i strid med reglene.
 6. Endringer i retningslinjer
  Anaxo vil endre retningslinjene for personvern dersom det nødvendig i forbindelse med videreutvikling av våre tjenester, eller dersom det er nødvendig som følge av endringer i lov eller forskrift.