Om Anaxo
  • Anaxo Capital ble etablert i januar 2010 på initiativ fra Peder Backe, Bjørn Dæhlie og Ole Anker-Rasch. Selskapet er en videreføring av felles investeringsvirksomhet som ble opprettet i 2000. Initiativtakernes eksponering utgjør i dag 1/3 av fondet. 
  • Fondet forvaltes etter en konservativ investeringsstrategi med fokus på børsnoterte aksjer i Norge og Norden, likvide obligasjoner fra norske utstedere og direkte investeringer i fast eiendom. Fondets mandat gir rom for plassering av inntil 15% av verdijustert egenkapital (VEK) i aksjer notert utenfor Norge, men innenfor Norden. I tillegg kan inntil 15% av VEK investeres i selskaper som er notert på en multilateral handelsfasilitet i Norden (dvs. utenfor «hovedbørs», f.eks. Euronext Growth i Oslo). 
  • Fondet kan fritt allokere kapital mellom aktivaklasser og har ingen øvre eller nedre grense for allokering innenfor aksjer eller obligasjoner. Eksponering mot direkteinvesteringer kan ikke overstige 20% av VEK. Fondets snittallokering siste 12 måneder har vært ca. 70% i aksjer, 20% i obligasjoner og 10% i eiendom. 
  • Anaxo Capital DIS har ca. 80 innskytere. Minstetegning er NOK 5 mill. 
  • Total forvaltningskapital utgjør ca. NOK 2,2 milliarder.